Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

22:22
8150 416a 500
Reposted frompesy pesy viadobby dobby
22:21
6516 9bdb 500
H. Poświatowska
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viadobby dobby

January 14 2018

20:44
1446 446c 500
Reposted fromPoranny Poranny viasalami salami
20:39
7257 bf29
20:36
Reposted fromFlau Flau viasstefania sstefania
20:19
Reposted fromFlau Flau viamoai moai
20:13
20:13
2942 8dfa
Reposted fromsavatage savatage viakruchablondynka kruchablondynka
20:06
0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viapannaniczyja pannaniczyja
20:01
5428 750f
Reposted fromEtnigos Etnigos viaholymoly holymoly
20:01
0910 0ed1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
20:01
19:59
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
19:59
4698 5ad7 500
Reposted fromdivi divi viahokuspokus hokuspokus
19:59
19:58
6130 9042 500
see more
Reposted fromnazarena nazarena viainsanedreamer insanedreamer
19:55
6626 a79d 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viahokuspokus hokuspokus
19:53
3242 5164
Reposted fromrawriot rawriot viacalifornia-love california-love
19:48
19:47
Reposted fromKameliaLove KameliaLove viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl